Provozní řád školní jídelny

Výběr znění

UPOZORNĚNÍ:

SEZNÁMENÍM S TÍMTO VÝBĚREM Z PROVOZNÍHO ŘÁDU NENÍ SPLNĚNA POVINNOST STRÁVNÍKA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SEZNÁMIT SE S ÚPLNÝM ZNĚNÍM PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY (Provozní řád ŠJ).

Školní jídelna připravuje obědy ve dnech školního vyučování pro zapsané strávníky.

Automatické přihlášení strávníků

Strávníci, kteří mají čip z předchozího školního roku, jsou automaticky a závazně přihlášeni ke stravování na všechny obvyklé stravovací dny (dny školního vyučování dané školy či školky, ke které spadají). Pokud strávník neprovede odhlášení odběru stravování, musí uhradit plnou částku za přihlášené obědy, i když je fyzicky neodebral a nezkonzumoval.

Přihlašování, odhlašování a změny obědů

Přihlašování, odhlašování a změny obědů lze provést do 14. hodin dva dny předem (např. změny na středu lze provést nejpozději do 14. hodin v pondělí). V době prázdnin, ředitelského volna a v nenadálých situacích (např. pokud je nečekaně přerušen provoz škol z důvodu povodní, apod.) je oběd automaticky odhlášen, není-li stanoveno jinak.

Odběr do jídlonosičů v době nemoci

V případě nemoci může se první den odebrat oběd do jídlonosiče, v dalších dnech již strávníkovi/zástupci nebude jídlo vydáno, neboť již na něj nemá nárok (nepřipadá mu dotace na strávníka, lze odebrat pouze za aktuální plnou cenu).

Úhrada stravného a výše stravného

Stravné musí být uhrazeno (tzn. připsáno na účet ŠJ), nejpozději do 20. dne v měsíci na následující měsíc (např. stravné za prosinec musí být uhrazeno do 20. listopadu).Aktuální výši stravného naleznete na www.jidelny-letnany.cz.

Bankovní spojení

Strávník hradí stravné na bankovní účet dané ŠJ. Bankovní spojení je pro:

  • ŠJ Fryčovická číslo účtu 030015-2093964309/0800

  • ŠJ Rychnovská číslo účtu 050016-2093964309/0800

  • ŠJ Tupolevova číslo účtu 060011-2093964309/0800

Při vyplňování plateb věnujte zvýšenou pozornost variabilnímu symbolu a číslu účtu ŠJ (včetně předčíslí bankovního účtu), neboť při chybném účtu/variabilním symbolu nebude platba spárována s účtem strávníka a systém bude strávníka evidovat jako dlužníka.

Vyúčtování záloh stravného

Celkové vyúčtování se provádí na konci školního roku, tedy do 31.8. běžného roku. Přeplatky budou následně vráceny, tzn. přeplatky budou zaslány zpět na bankovní účet nebo vyplaceny v hotovosti u vedoucí ŠJ. V případě, že nebude možné přeplatek vrátit (např. neexistující účet), musí si strávník/zástupce vyzvednout přeplatek u vedoucí ŠJ bez vyzvaní ze strany ŠJ.

Reklamace stravy

Pokud strávník zjistí nedostatky na stravě, je oprávněn u vedoucí ŠJ oběd reklamovat. Vedoucí ŠJ posoudí požadavek na reklamaci jídla a v případě uznání reklamace je strávníkovi nabídnuta nová porce, nebo je mu oběd odhlášen a není mu účtován. Reklamaci může za žáka provést také pracovník příslušné školy, jako zástupce žáka pro případ reklamace.

Stížnosti

Strávník/zástupce mají právo podávat stížnost, návrh apod. (dále jen „stížnost“). Podávání, vyřizování a další náležitosti stížnosti se řídí směrnicí ŠJ. Způsob podání stížnosti a její náležitosti je zveřejněn na stránkách www.jidelny-letnany.cz. Každý strávník/zástupce, který chce podat stížnost musí postupovat podle zveřejněné směrnice.