Aktuální znění

Informace o zpracování osobních údajů

 

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů nebo regulujícími činnost stravovacích zařízení.

Rádi bychom Vás jako strávníka využívajícího naše stravovací zařízení či jeho zákonného zástupce informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

1.         Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO

1.1       Správce osobních údajů

Název subjektu: Zařízení školního stravování v Letňanech
IČO: 29011647
Red IZO: 691001375
Adresa: Fryčovická 462, 199 00  Praha 9
Telefonní číslo: +420 601 123 531
Datová schránka: rnnijjc
E-mail: info@jidelny-letnany.cz

Uvedený subjekt je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

1.2       Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro oblast ochrany osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno a příjmení: Mgr. Věra Frajerová
E-mailová adresa: dpo@letnany.cz
Telefonní číslo: +420 284 028 215

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

2.         Rozsah zpracování – osobní údaje

Osobní údaje získáváme od strávníků využívajících naše stravovací zařízení, resp. od jejich zákonných zástupců.

V rámci naší činnosti zpracováváme zejména následující osobní údaje strávníků:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození),
 • adresní údaje (adresa pobytu),
 • další identifikační údaje (školní rok, třída, zákonní zástupci).

Osobní údaje zákonných zástupců nezletilých strávníků zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, podpis),
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, datová schránka, kontaktní telefon).

 

3.         Účely zpracování a právní tituly

Účel zpracování Právní titul
Poskytování stravovacích služeb Plnění smlouvy

Plnění právních povinností

Zajištění řádné úhrady poplatků za poskytované stravovací služby Plnění smlouvy

Plnění právních povinností

Vedení dokumentace o strávnících, vč. vedení záznamů v knize úrazů Plnění právních povinností
Vedení evidence o hospodaření, příjmech a výdajích Plnění právních povinností
Ochrana zájmů a práv správce Oprávněný zájem (uplatnění práv v případném soudním sporu)

 

Pokud je zde zmiňováno plnění právních povinností, pak se jedná o plnění povinností vyplývajících zejména z těchto předpisů:

 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský zákon).

4.         Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údajů mohou být kromě pověřených zaměstnanců správce předány dalším subjektům. Příjemcem osobních údajů mohou být zejména:

 • Česká školní inspekce ČR,
 • externí dodavatel služeb v oblasti účetnictví a zpracování mezd OlmeSoft s.r.o. a Jiří Olmer – OlmeSoft,
 • další orgány veřejné moci a kontrolní orgány dle platných právních předpisů.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5.         Doba uchování

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy budou uloženy po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), nebo v souladu s nimi.

Pokud není doba uložení stanovena právními předpisy, dbáme na to, aby byly osobní údaje uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, tedy obvykle nejdéle po dobu využívání služeb našeho stravovacího zařízení.

V případě konkrétních dotazů se prosím obraťte na správce, příp. DPO.

6.         Vaše práva

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

6.1       Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům nebo osobním údajům Vašeho dítěte a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

6.2       Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny v údajích o Vás či Vašem dítěti využívajícím služeb našeho stravovacího zařízení.

6.3       Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti, nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

6.4       Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 • popíráte-li přesnost osobních údajů – zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena,
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi.

6.5       Právo vznést námitku

Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

6.6       Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

6.7       Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

 • sídlo:   Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
 • telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
 • fax: +420 234 665 444
 • e-mail: posta@ouuo.cz
 • datová schránka: gkbaa2n

7.         Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům nebo osobním údajům Vašeho dítěte, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

 • prostřednictvím veřejné datově sítě – Vaší datové schránky adresované správci,
 • prostřednictvím e-mailové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis na adresu: dpo@letnany.cz,
 • ověřením totožnosti při osobním podání u správce,
 • prostřednictvím listinné žádosti s úředně ověřeným podpisem na adresu správce.

Jiný způsob ověření není přípustný.

Veškeré úkony související s uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně. Výjimkou mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s provedením požadovaných úkonů, příp. můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

8.         Neposkytnutí osobních údajů

Obecně máte právo neposkytnout nám své osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte. V případě vzniku smluvního vztahu, výkonu souvisejících práv a plnění povinností však může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze očekávat uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem, ani plnění smlouvy ze strany Správce. V rámci úkonů, které vykonáváme na základě zákona, však může být poskytnutí Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho dítěte zákonným požadavkem.

Kdykoli se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním vašich osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu.

 uvedených úvodu. úvodu. pomocí kontaktů uvedených v úvodu.

 


Původní znění

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 

1.      SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.      Správcem osobních údajů je Zařízení školního stravování v Letňanech, sídlem Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany, IČO: 290 11 647 (dále jen „Správce“)

b.      Správce je poskytovatelem stravovacích služeb ve smyslu § 1 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

c.       Kontaktní údaje na správce:

                                                              i.      Telefon: 601 123 531

                                                             ii.      E-mail: info@jidelny-letnany.cz

                                                           iii.      Datová schránka: de2jtm

2.      POVOĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.      Správce jmenuje Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“).

b.      Kontaktní údaje Pověřence:

                                                              i.      Jméno, příjmení: Mgr. Věra Frajerová

                                                             ii.      Telefon: 284 028 215

                                                           iii.      E-mail: dpo@letnany.cz

3.      ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.      Osobní údaje strávníka jsou zpracovány pro účely

                                                              i.      Vedení evidence strávníků pro poskytování stravovacích služeb

                                                             ii.      Úhrady poskytnutých stravovacích služeb

                                                           iii.      Vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření dle předpisů upravující daně a účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

b.      Osobní údaje smluvních dodavatelů jsou zpracovávány pro účely

                                                              i.      Zajištění řádného splnění závazkového vztahu (smlouvy)

                                                             ii.      Zajištění komunikace se smluvními partnery

                                                           iii.      Vedení evidence smluv

c.       Osobní údaje zaměstnanců Správce jsou zpracovávány pro účely

                                                              i.      Vedení personálních spisů zaměstnanců

                                                             ii.      Plnění pracovně právních povinností

1.      Například: provádění mzdového účetnictví zaměstnancům, splnění tzv. ohlašovací povinnosti zaměstnavatele podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, apod.

4.      PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.      Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu 3 písmena a) je

                                                              i.      Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, a to smlouvy o poskytování stravovacích služeb, na jejímž základě strávníkům poskytuje stravovací služby

                                                             ii.      Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena C) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejména Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)

                                                           iii.      Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR oprávněným zájmem správce, aby zpracovával jen nezbytné osobní údaje případného zákonného zástupce strávníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail na zákonného zástupce, a to pro účely zajištění kontaktu se zákonným zástupcem a to pro organizace poskytování stravovacích služeb (platby a odhlášení obědů)

b.      Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodě 3 písmena B je

                                                              i.      Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena b) GDPR splnění závazků smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to smlouvy na jejímž podkladě dochází k poskytování dodavatelských služeb

                                                             ii.      Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

c.       Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodě 3 písmena C) je

                                                              i.      Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

                                                             ii.      Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmena b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr

d.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

5.      PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.      Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě subjektů osobních údajů být orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, nebo zřizovatel Správce za účelem kontroly hospodaření s finančními prostředky.

b.      Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také dalšími příjemci, a to v souvislosti se zajištěním organizačního chodu Správce- např. správce IT může v rámci výkonu svých servisních zásahů přistupovat do databází strávníků uložených na PC stanicích Správce. Správce využívá nebo může v budoucnosti využívat služeb osoby vykonávající činnost zpracování účetnictví. V takovém případě je příjemce osobních údajů také tato osoba, provádějící účetní služby a případně též mzdové účetnictví

c.       Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí

6.      DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO KRITÉRIA URČENÍ

a.      Osobní údaje strávníků jsou zpracovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem Správce a právními předpisy

                                                              i.      Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

                                                             ii.      Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

                                                           iii.      Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

                                                           iv.      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

                                                             v.      Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmu

b.      Například přihláška ke stravování se archivuje po dobu 3 let (kategorie S3)

c.       Osobní údaje zaměstnanců obsažené v personálních spisech a související dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou pracovněprávními předpisy a předpisy související (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – například evidenční listy důchodového pojištění se archivují po dobu 50 let).

d.      Osobní údaje partnerů se archivují po dobu, kdy mohou být listinné nosiče obsahující takové osobní údaje předmětem kontroly účetních dokladů ze strany orgánů veřejné moci.

7.      PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.      Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:

                                                              i.      Právo na transparentní informace a náležité sdělení

                                                             ii.      Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR)

                                                           iii.      Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)

                                                           iv.      Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

1.      Obsahem práva je povinnost Správce osobních údajů, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí nadále zpracovávat s výjimkou jejich uložení

                                                             v.      Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

1.      Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které jsou zpracovávány k jiným účelům, než je poskytování stravovacích služeb; údaje, které jsou vedeny za účelem poskytování stravovacích služeb, nelze vymazat

                                                           vi.      Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

1.      Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů; toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.

                                                         vii.      Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

1.      V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy jsou uvedeny v bodě 4), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku; námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodě 1; pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

                                                       viii.      Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování právních předpisů o ochraně osobních údajů; stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sádlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

8.      PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

b.      Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití hesel, antivirových programů, šifrování, zálohování apod.

c.       Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.      POVINNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

a.      Zpracování osobních údajů strávníků pro účely poskytování stravovacích služeb (detailně viz. výše) je smluvním požadavkem; neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci řádně poskytovat stravovací služby.

b.      Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro účely plnění pracovněprávních povinností je zákonným požadavkem; neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Správce nebude moi plnit své závazky z pracovně právní smlouvy a dále plnit své povinnosti zaměstnavatele.

Toto Prohlášení nabývá účinnosti dne 25. 05. 2018